Oita Prefecture Air Quality Map

Beppu

Bungoono

Hiji

Hita

Kunisaki

Nakatsu

Oita

Oita Prefecture

Oita-shi

Saiki

Usuki-shi

Yufu

Air Quality Scale

Good
Fair
Moderate
Poor
Very poor
No data
More info